Cancerrelaterad smärta

Smärta är fortfarande det mesta fruktade symtomet vid cancer. Idag kan man uppnå god smärtkontroll eller smärtfrihet i mer än 90 procent av samtliga fall om man använder rätt metod vid viss smärta. För att detta skall fungera måste man ha kunskaper om olika smärttyper samt om behandlingsmöjligheter. Smärtstillande läkemedel, framför allt perorala opioider, har fortfarande en särställning vid behandling av svår smärta men även andra läkemedel och metoder såsom spinal behandling, palliativ strålbehandling och ortopedisk kirurgi, har stor betydelse för utfallet.

Boken tar upp frågor om smärtbanor, receptorer, inflammation, farmakologisk smärtbehandling samt onkologiska, kirurgiska och anestesiologiska metoder. Viktiga frågor såsom existentiell smärta, lidande och teamarbete belyses. Råd ges både för behandling av smärta och biverkningar. Boken illustreras av 43 patientfall med både konkreta behandlingsråd och diskussion av bakomliggande mekanismer och teorier.

Syftet med boken har varit att ge en klinisk användbar bok för hela teamet, med både praktiska råd och tydlig förankring i aktuell smärtforskning. Särskild vikt har lagts på onkologiska aspekter eftersom dessa inte alltid är kända i sjukvården, samt på palliativa aspekter eftersom smärtproblemet är störst vid utbredd cancersjukdom och döendet förknippas med smärta och lidande.

Cancerrelaterad smärta vänder sig till hela teamet: läkaren, sjuksköterskan, paramedicinaren och andra aktörer och den har en given plats inom utbildningen av dessa grupper. Boken kan både läsas från pärm till pärm eller användas som uppslagsbok, eftersom kapitlen kan läsas separat, med god behållning.

 

Boken kommer i en 2:a, omarbetad och utvidgad upplaga i slutet av augusti 2012! 

Läs mer här.

 

Boken är kliniskt inriktad med 43 patientfall. Den innehåller också över 300 referenser till vidareläsning.